Укр
Додайте товари до списку бажань
0

Пародонтально-имплантологическая пластическая хирургия

Артикул 10
Немає в наявності
2 965 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань

У ваших руках друге видання першої польської книги, в якій поєднані проблеми, що виникають на зламі пародонтології, протезування на імплантатах та ортодонтиї. Сподіваємося, що ця книга стане для наших читачів корисним та компетентним провідником у світі таємниць та складних проблем сучасної стоматології. В цьому полягає її призначення, оскільки більшість доступних сьогодні майстер-класів та курсів підвищення кваліфікації зосереджені на окремих, вузьких галузях знань. Це є результатом тривалого розвитку медицини, проявом якого став стрімкий ріст кількості інформації, що розширив діапазон знань у всіх галузях. Однак цей бурхливий розвиток несе з собою певні незручності та ризики — лікарю все важче узагальнювати доступну інформацію та використовувати її в процесі лікування конкретного пацієнта. В рівній мірі ця проблема стосується і стоматології, хоча вона займається лікуванням захворювань лише невеликої частини людського організму — зубної системи та порожнини рота.

"Сучасна стоматологія" - це термін, який відображає великий прогрес, досягнутий в цій галузі медицини. На практиці це означає потребу постійної співпраці фахівців, які проводили б спільне лікування на всіх етапах, починаючи з діагностики та планування. Сьогодні важко уявити, щоб у процесі лікування фахівець вузької області стоматології не мав гарних знань і в інших її дисциплінах. Розуміння необхідності поєднання широких знань з різних областей в лікувальному процесі стає загальновизнаним - прикладом цього є напрямок під назвою "implantology driven by prosthetics" - імплантологія, яка керується ортопедичними цілями.

Представлені в цьому виданні терапевтичні методи об'єднують знання з області пародонтології, протезування на імплантатах та ортодонтії. Це не означає, що клінічні випадки наших пацієнтів, якими ми намагалися проілюструвати принципи обраного лікування, не вимагали дій також з області інших дисциплін. Але оскільки ці питання виходять за тематичні рамки монографії, ми свідомо вирішили їх не піднімати.

Окремий розділ книги присвячений естетичному аналізу, згідно з принципом, що без досягнення естетичного результату не можна говорити про успіх стоматологічного лікування. Також і тому, що в польськомовній спеціальній літературі до цього часу немає робіт, які б підкреслювали значення аналізу естетики зубного ряду, обличчя та їх взаємозв'язку в плануванні стоматологічного лікування.

Представляючи методи лікування на прикладах лікуваних нами пацієнтів, ми довірилися принципам стоматології, заснованої на фактах (evidence based dentistry), джерелом яких була доступна література. У переліку публікацій Ви знайдете як роботи 2010 року, так і праці 60-х років ХХ ст.

Ми сподіваємося, що інформація, зібрана в цьому доповненому виданні, буде корисною не тільки імплантологам та пародонтологам, але і іншим фахівцям, для яких стоматологія - це не тільки професія, але, як і для нас, - пристрасть.

Попереднє слово до видання

Шановні колеги!

Для мене велика честь представити працю моїх польських колег, чудового тандему авторів, відомих не тільки в Польщі, але і за її межами, стоматологів Малгожати Петрускі та Яна Петрускі.

Сучасний етап розвитку стоматології загалом, а пародонтології та імплантології зокрема, характеризується не тільки бурхливим впровадженням нових методик, матеріалів та технологій, а й високими вимогами до кінцевого результату реабілітації наших пацієнтів. Особливо це стосується естетичних аспектів. Якщо на перших етапах розвитку зубної імплантації переважали функція та прийнятна естетика протезних конструкцій, то сьогодні це виключно естетичні функціональні протези. Така ситуація ставить перед фахівцями необхідність мультидисциплінарного підходу для комплексного вирішення проблем повноцінного відновлення функції жувального апарату та досягнення максимального естетичного результату ортопедичного лікування. Приклад такого цілісного підходу продемонстровано в запропонованій книзі. Головна її особливість - методологічність та скрупульозність, з якою викладені як діагностичні моменти, так і пародонтально-імплантологічні методики та техніки, які є, за думкою авторів, неодмінними складовими функціональної та естетичної реабілітації. Все це робить цей труд невимірянно цінним для практикуючих лікарів. Автори особливу увагу приділили естетичному аналізу обличчя, зубних дуг, а також естетичним принципам планування стоматологічного лікування.

Автори цієї книги також приділили велику увагу м'якотканинним аспектам реабілітації пацієнтів з метою забезпечення повноцінної функції та естетичних вимог. Розділи, присвячені цій тематиці, чудово описують вибрані питання анатомії пародонта та тканин, що оточують імплантат, особливості м'яких тканин ясен, а також проблеми, що виникають, та різноманітні методики їх вирішення. Важливим є питання позиціонування імплантатів, а саме їх платформ у естетично важливих ділянках щелеп. Розділи, що розглядають аугментацію ясен та закриття рецесій, повністю ознайомлюють з основами м'якотканної аугментації, автори детально описують методики взяття соединительнотканих аутотрансплантатів та методики закриття рецесій. Особливо важливим розділом, на мій погляд, є розділ про корекцію м'яких тканин навколо імплантатів на тлі зростаючої кількості встановлюваних імплантатів та естетичних вимог до протезування на імплантатах. Детально описані методики відтворення анатомічних особливостей ясен на різних етапах імплантації.

Не менш важливі є питання збереження тканин альвеолярного відростка, на які автори звертають увагу, зокрема профілактика атрофії альвеолярного відростка після видалення зубів, а також відновлення м'яких та твердих тканин на його беззубих ділянках. Авторами також приділено значну увагу протезній реабілітації пацієнтів, зокрема з використанням імплантатів, пов'язаній не тільки з її тривалістю, але й зі зростаючими вимогами пацієнтів. Розділ, що описує різні техніки шиття ран при проведенні операцій на м'яких тканинах, відзначається високою скрупульозністю - це надзвичайно важливі моменти в отриманні естетичного результату. Усі вищезгадані аспекти ілюструються клінічними випадками з практики авторів.

Книга надзвичайно актуальна не тільки для практикуючих лікарів, але й для студентів старших курсів та лікарів-інтернів. Інформація, що міститься в практичному посібнику, виявилась настільки необхідною фахівцям, що автори підготували друге, доповнене видання. Хочу висловити глибоку подяку професору Ірині Петрівні Мазур та доктору Оресту Михайловичу Штуці за допомогу у підготовці книги. Мирон Угрин, кандидат медичних наук, заслужений лікар України.

Малгожата Петруска, Ян Петрускі

 

Мовою оригіналу

 

Вступление
В Ваших руках второе издание первой польской книги, в которой объединены проблемы, возникающие на стыке пародонтологии, протезирования на имплантатах и ортодонтии. Надеемся, что эта книга станет для наших читателей полезным, компетентным путеводителем по наполненной тайнами и сложными проблемами современной стоматологии. В этом и заключается ее предназначение, так как большинство доступных сегодня мастер-классов и курсов повышения квалификации сосредоточены на отдельных, узких областях знаний. Это результат наблюдаемого продолжительное время развития медицины, проявлением которого стал стремительный рост количества информации, расширивший диапазон знаний во всех ее отраслях. Однако, это бурное развитие несет с собой определенные неудобства и риски — врачу все тяжелее обобщить доступную информацию и использовать ее в процессе лечения конкретного пациента. В равной степени эта проблема касается и стоматологии, хотя она занимается лечением заболеваний всего лишь небольшой части человеческого организма — зубочелюстной системы и полости рта.

Термин «современная стоматология» отражает огромный прогресс, достигнутый в этой области медицины. На практике это обозначает потребность постоянного сотрудничества специалистов, которые проводили бы совместное лечение на всех его этапах, начиная с диагностики и планирования. Сегодня тяжело себе представить, чтобы в процессе лечения специалист узкой области стоматологии не обладал хорошими знаниями и в других ее дисциплинах. Понимание необходимости объединения в лечебном процессе широких знаний из разных областей становится всеобщим — примером этого является направление под названием prosthetic driven implantology — имплантология, которая руководствуется ортопедическими целями.

Представленные в настоящем издании терапевтические методы объединяют в себе знания из области пародонтологии, протезирования на имплантатах и ортодонтии. Это не значит, что клинические случаи наших пациентов, которыми мы пытались проиллюстрировать принципы выбранного лечения, не требовали действий также из области других дисциплин. Но поскольку эти вопросы выходят за тематические рамки монографии, мы сознательно их решили не поднимать.

Отдельный раздел книги посвящен эстетическому анализу, согласно принципу, что без достижения эстетического результата нельзя говорить об успехе стоматологического лечения. Также и потому, что в польскоязычной специальной литературе до настоящего времени нет работ, которые бы подчеркивали значение анализа эстетики зубного ряда, лица и их взаимозависимости в планировании стоматологического лечения.

Представляя методы лечения на примерах леченных нами пациентов, мы доверяли принципам стоматологии, основанной на фактах (evidence based dentistry), источником которых была доступная литература. В перечне публикаций Вы найдете как работы 2010 года, так и труды 60-х годов ХХ в.

Мы надеемся, что сведения, собранные в настоящем дополненном издании, будут полезными не только имплантологам и пародонтологам, но и другим специалистам, для которых стоматология — это не только профессия, но, как и для нас — страсть.

Предисловие к изданию
Уважаемые коллеги!

Для меня большая честь представить труд моих польских коллег, прекрасного тандема авторов, известных не только в Польше, но и за ее пределами, стоматологов Малгожаты Петруски и Яна Петруски.

Современный этап развития стоматологии в целом, а пародонтологии и имплантологии в частности характеризуется не только бурным внедрением новых методик, материалов и технологий, но и высокими требованиями к конечному результату реабилитации наших пациентов. Особенно это касается эстетических аспектов. Если на первых этапах развития дентальной имплантации преобладали функция и приемлемая эстетика протезных конструкций, то сегодня это исключительно эстетические функциональные протезы. Такая ситуация ставит перед специалистами необходимость мультидисциплинарного подхода для комплексного решения проблем полноценного восстановления функции жевательного аппарата и достижения максимального эстетического результата ортопедического лечения. Пример такого целостного подхода продемонстрирован в предлагаемой книге. Главная ее особенность — методологичность и скрупулезность, с которой изложены как диагностические моменты, так и пародонтально-имплантологические методики и техники, являющиеся, по мнению авторов, неотъемлемыми составляющими функциональной и эстетической реабилитации. Все это делает этот труд неоценимым для практикующих врачей. Авторы особое внимание уделили эстетическому анализу лица, зубных дуг, а также эстетическим принципам планирования стоматологического лечения.

Еще один важнейший акцент сделали авторы на мягкотканных составляющих реабилитации пациентов с обеспечением полноценной функции и эстетических требований. Разделы, посвященные этой тематике блестяще описывают как избранные вопросы анатомии пародонта и тканей, окружающих имплантат, особенности мягких тканей десны, так и возникающие проблемы и различные методики их устранения. Важным при этом является вопрос позиционирования имплантатов, а именно их платформы в эстетически важных участках челюстей. Разделы, рассматривающие аугментацию десны и закрытие рецессий в полной мере знакомят с основами мягкотканной аугментации, авторы детально описывают методики забора соединительнотканного аутотрансплантата и методики закрытия рецессий. Особенно важный раздел, на мой взгляд, — это раздел о коррекции мягких тканей вокруг имплантатов на фоне возрастающего количества устанавливаемых имплантатов и эстетических требований к протезированию на имплантатах. Детально описаны методики воссоздания анатомических особенностей десны на разных этапах имплантации.

Не менее важны и вопросы сохранения тканей альвеолярного отростка, на которые обращают внимание авторы, в частности профилактика атрофии альвеолярного отростка после удаления зубов, а также восстановление мягких и твердых тканей на его беззубых участках. Значительное внимание уделено авторами и протезной реабилитации пациентов, особенно с использованием имплантатов, связанной не только с ее продолжительностью, но и возросшими требованиями пациентов. Скрупулезностью отличается раздел, описывающий разные техники ушивания ран при проведении операций на мягких тканях — это чрезвычайно важные моменты в получении эстетического результата. Все вышеперечисленные аспекты иллюстрируются клиническими случаями из практики авторов.

Книга чрезвычайно актуальна не только для практикующих врачей, но и для студентов старших курсов и врачей-интернов. Информация, содержащаяся в практическом пособии, оказалась столь необходима специалистам, что авторы подготовили второе, дополненное издание. Хочу выразить глубокую благодарность профессору Ирине Петровне Мазур и доктору Оресту Михайловичу Штуке за помощь в подготовке книги. Мирон Угрин, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Украины

Малгожата Петруска, Ян Петруски

Видавництво ГалДент
Автори Малгожата Петруска, Ян Петрускі
К-сть сторінок та ілюстрацій 282 с.
Рік видання 2015
Палітурка Тверда
Змiст Мовою оригіналу

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.
Предисловие.
1. Терминология
2. Эстетические принципы планирования стоматологического лечения
3. Фотография в эстетическом анализе;
4. Внешнеротовой анализ;
5. Внутриротовой анализ;
6. Классификация эстетических нарушений.
7. Избранные вопросы анатомии пародонта и тканей, окружающих имплантаты
8. Зубодесневой комплекс и биологическая ширина;
9. Биотип десны;
10. Межзубные сосочки;
11. Изменения в анатомии альвеолярного отростка, связанные с утратой зубов;
12. Ткани альвеолярного отростка и ортопедические конструкции;
13. Планирование положения имплантата;
14. Модификации имплантатов и их платформы на уровне имплантат/абатмент (Laser Lok, platform swithing).
15. Аугментация десны
16. Подготовка реципиентного места;
17. Забор свободного соединительнотканного аутотрансплантата;
18. Защита донорского места;
19. Заживление;
20. Операции с применением биоматериалов.
21. Лечение обнажения поверхностей корней
22. Рецессии десны;
23. Аутотрансплантат слизистой оболочки;
24. Забор соединительнотканного аутотрансплантата;
25. Подготовка поверхности корня перед хирургической операцией;
26. Лоскуты на питающей ножке;
27. Техника конверта;
28. Расширенная техника конверта;
29. Коронково смещенный лоскут для устранения множественных рецессий;
30. Туннельный метод;
31. Использование других методик и биоматериалов при лечении рецессии;
32. Послеоперационный уход;
33. Факторы, влияющие на результаты лечения рецессии;
34. Заживление после операций закрытия рецессии;
35. Рецессии межзубных сосочков;
36. Восстановление межзубных сосочков.
37. Коррекция мягких тканей вокруг имплантатов
38. Методы коррекции мягких тканей, выполняемые непосредственно после установки имплантата;
39. Методы коррекции мягких тканей в период между установкой имплантата и вторым этапом имплантации;
40. Методы коррекции мягких тканей во время второго этапа имплантации (установка формирователя десны);
41. Создание доступа при помощи перфоратора;
42. Методики доступа к имплантатам с одновременной коррекцией мягких тканей;
43. Создание вестибулярно расположенного конверта;
44. Трансплантаты мягких тканей на ножке;
45. Свободные аутотрансплантаты мягких тканей;
46. Аллогенные трансплантаты;
47. Лечение рецессии десны вокруг имплантатов;
48. Рецессии сосочков.
49. Хирургическое удлинение клинической коронки зуба
50. Классификация операций удлинения клинических коронок;
51. Операции на участке мягких тканей;
52. Операции в области мягких тканей и кости альвеолярного отростка;
53. Открытие неповреждённых структур корня зуба;
54. Оценка зубов и пародонта перед операцией удлинения коронок.
55. Ортодонтическая экструзия
56. Использование ортодонтической экструзии для подготовки места имплантации.
57. Методы профилактики атрофии альвеолярного отростка после удаления зубов
58. Обследование, предшествующее удалению зуба;
59. Экстракция зуба;
60. Классификация послеэкстракцонной атрофии альвеолярного отростка;
61. Методы аугментации альвеолы;
62. Послеоперационный уход;
63. Коррекция мягких тканей в области беззубого альвеолярного отростка
64. Классификация дефектов по Seibert;
65. Методики аугментации мягких тканей ;
66. Аутотрансплантаты мягких тканей на ножке;
67. Свободные аутотрансплантаты мягких тканей;
68. Аллогенные трансплантаты;
69. Особенности временной протезной конструкции.
70. Аугментация беззубого альвеолярного отростка
71. Материалы для заполнения костных дефектов;
72. Аутогенные трансплантаты;
73. Классификация аутогенных трансплантатов;
74. Костнопластические материалы;
75. Направленная регенерация кости;
76. Виды защитных мембран;
77. Дистракционный остеогенез ;
78. Направленная регенерация кости с применением аутогенной кости и костных заменителей – хирургические операции;
79. Методы забора трансплантатов кости на участке полости рта;
80. Горизонтальная аугментация альвеолярного отростка;
81. Вертикальная аугментация альвеолярного отростка.
82. Особенности изготовления временных протезов при хирургическом лечении
83. Съёмные временные протезы;
84. Изготовление непосредственного послеоперационного протеза;
85. Несъёмные временные протезы;
86. Виды временных мостовидных протезов;
87. Изготовление непосредственного временного мостовидного протеза;
88. Использование временных мостовидных конструкций для моделирования мягких тканей альвеолярного отростка после аугментации;
89. Правила изготовления несъёмных временных протезов на имплантатах.
90. Материалы для ушивания и техника накладывания швов
91. Хирургические иглы;
92. Виды игл;
93. Хирургические нити;
94. Важнейшие принципы накладывания швов;
95. Наиболее часто используемые техники швов;
96. Надкостничный шов;
97. Узловой шов;
98. Матрасные швы;
99. Петлевидные швы;
100. Удерживающие (подвешивающие) швы;
101. Техника накладывания швов на участке беззубого альвеолярного отростка.
102. Функционально-эстетическая реабилитация жевательного аппарата на основании избранных случаев

Самовивіз з нашого магазину — безкоштовно.

«Нововю поштою» по Україні

Більше інформації про доставку

  • Готівкою при отриманні
  • Оплата на розрахунковий рахунок
Новий відгук або коментар
Увійти за допомогою
Оцініть товар
Надіслати
Вгору